Avelskommittén

Svar från FCI

Nedan syns FCIs svar på den petition som överlämnats i samband med en namninsamling mot extrema överdrifter i exteriören hos grad danois.
Klicka på bilden för större text!

                                                                                                                        

Riktlinjer/Arbetsordning för Svenska Grand Danoisklubbens Avelskommitté
SGDKs Avelskommitté, SGDK/AK, ska verka för att ”väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda, bruksmässigt, och exteriört fullgoda rasrena hundar”.

Avelskommittén har en central plats i SGDKs mål och verksamhet. AK ska lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer och SGDKs uppfödaretiska rekommendationer samt RAS. AK ska dessutom aktivt följa den kynologiska utvecklingen för grand danois inom och utom landet.

De grundläggande principerna och etiska värderingar för avel och uppfödning finns i SKKs Avelspolicy.

1. I arbetet med avelsfrågor ska det stå helt klart att avelsfunktionären representerar SGDKs ställningstaganden inom RAS.

2. Bland uppgifterna ingår att förmedla SKKs grundläggande värderingar, kunskap om avel och uppfödning samt informera om innebörden av SKKs grundregler samt informera om för grand danoisrasens gällande krav och rekommendationer för avel samt fortlöpande ansvara för kontakten med SKKs avelsansvariga. Som avelsfunktionär ska man fortlöpande följa kunskapsutvecklingen inom ämnesområdet.

3. Ansvarar för den allmänna informationen i avelsfrågor och den information som bygger på utvärderingar och sammanställningar inom RAS. Den enskilde uppfödaren ansvarar för den enskilda parningen.

4. Vid personliga kontakter och information om enskilda hundar och kombinationer får endast säkerställda officiella uppgifter om hundarna eller deras avkomma vidarebefordras. I övrigt ska man hänvisa till hundägaren, som alltid ska lämna sanningsenliga och fullständiga uppgifter om sina hundar.

5. Inte delta som privatperson med egna inlägg i e-postlistor, på chatsidor och liknande utan endast medverka i sin roll som avelsfunktionär om styrelsen finner anledning att göra debattinlägg eller kommentarer.

6. Ge fortlöpande information om rasens populationsstorlek, hälsostatus, mentalitet och exteriör via medlemstidningen och hemsidan.

7. Att utföra de uppdrag styrelsen ålägger avelskommittén.

8. Årligen lämna en verksamhetsberättelse med utvärderingar av bl.a. RAS samt verksamhetsplan med arbetsbeskrivning för avelskommittén.

AK:s sammansättning:
Tiina Pekkala, sammankallaande
Susanne Lahti Hagbard
Suzanne Agneflo
Jens Myrman

* SGDK:s Rasspecifika avelsstrategier, RAS

* För valphänvisning via klubben ska en valphänvisningsblankett vara ifylld av uppfödaren över aktuell valpkull.

* Uppfödaretiska rekommendationer

* Valphänvisningsregler

* GD:s hälsa år 1990-2007