Djurägarinformation

Dilaterad kardiomyopati (DCM) är den vanligaste hjärtsjukdomen hos stora hundraser. Sjukdomen förekommer också hos andra djurarter, inklusive människa. Sjukdomen innebär att hundens hjärtmuskel tappar sin sammandragningsförmåga och inte förmår att pumpa blod i samma utsträckning som en normal individ. Detta kan leda till att blod ansamlas i de stora venerna som leder till hjärtat, vilket i sin tur leder till utträde av vätska i lungor och buk (hjärtsvikt). Vidare är det vanligt att drabbade hundar har rubbningar i hjärtats rytm (arytmier). En del hundar kan ha sjukdomen men kan leva ett till synes normalt liv trots DCM, men sjukdomsstecken brukar i regel förr eller senare utvecklas. Dilaterad kardiomyopati är således en sjukdom som leder till dödsfall och lidande hos drabbade hundar. Därför är det av intresse att undersöka faktorer som leder till DCM i syfte att utradera sjukdomen. Vissa studier indikerar att DCM förmodligen nedärvs som ett autosomalt dominant anlag hos vissa raser, d.v.s. att den sjukdomsalstrande genen är lokaliserad till en icke-könskromosom samt förekomst av den alltid leder till sjukdom. Det är emellertid inte känt exakt vilka genförändringar som kan ge upphov till DCM. Därför behövs vidare studier i raser som är drabbade av DCM. Detta projekt syftar till att identifiera och karakterisera den sjuka genen hos hund, vilket i förlängningen kan leda till en gentest som skulle underlätta avelsarbetet att få bort sjukdomen. Resultaten kan i förlängningen visa sig värdefulla även för människor som lider av DCM. Vi ber er därför att be dig om att få använda material från er hund i det ovannämnda projektet. Det står som djurägare helt fritt att när som helst avsluta ditt deltagande i studien.

Vad innebär ditt deltagande för Dig och din hund:

I studien behövs blodprov från ett stort antal sjuka och friska hundar. Blodprov utförs enligt rutinen genom att lite päls på ett framben eventuellt klipps, spritas och en stas-slang sätts på. Därefter placeras en tun nål i en ven på benet och blodprovet tas. När provtagningen är färdig tas nålen bort. Ett litet plåster sätts på frambenet och hunden kan omedelbart röra sig fritt igen. Totalt tar provtagningen cirka 5 minuter i anspråk. Ingen efterbehandling eller restriktioner är nödvändiga efter provtagningen. All information om din hund är konfidentiell.

OBS!
Blankett för Djurägarens samtycke. Skriv ut denna samt Frågeformuläret och ta med dig till veterinären.

Kontaktpersoner för vidare förfrågningar
Professor Jens Häggström: Tfn: 018-67 21 24
Leg Vet VMD Katja Höglund: Tfn: 018-67 21 18
Leg Vet Monica Stavenborn (Grand Danois): 018-672680
Leg Vet, Docent Anna Tidholm (Newfoundland): 08-505 304 00