SLU-information

Lägesrapport om LUPA projektet 2010

LUPA projektet rörande sjukdomen dilaterad kardiomyopati (DCM) omfattar förutom Grand Danois även Newfoundland, Doberman, och Irländsk varghund. Arbetet inom Grand Danoisgrenen förlöper väl. Projektet krävde initialt 50 hundar med konstaterad DCM samt 50 friska hundar (>6-7 års ålder utan tecken på DCM), av vilka inga av hundarna får dela en förälder. Vi har i dagsläget uppnått detta mål mycket tack vare Monica Stavenborns fantastiska insats i projektet. Grand Danoisgrenen av LUPA projektet är inte bara en angelägenhet i de nordiska länderna. Samarbetspartners finns nu även i Tyskland (Dr. Jan-Gerd Kresken, Dr. Ralph Wendt och Dr. Gerhard Wess) och Storbritannien (Dr. Joanna Dukes-MacEwan och Dr. Hannah Copeland) samt i USA genom Dr Mark Oyama och Dr. Kathryn Meurs. Vi är mycket glada över detta stora internationella intresse och engagemang. Under 2010 utfördes den initiala genetiska screeningen efter sjukdomsgener (den så kallade ”genome wide association” analysen), vilket är en analys där ungefär 100 000 markörer utspridda i hela hundens arvsmassa används för att hitta områden som har samröre med förekomst av sjukdom (i detta fall DCM). Analysen visade glädjande ett område i arvsmassan som kunde statistiskt förknippas med förekomst av DCM hos Grand Danois. Detta fynd är ett mycket viktigt steg i arbetet att identifiera sjukdomsalstrande gener, men mer arbete krävs för att ”ringa in” området som leder till den tidigt insättande klaffsjukdomen hos Grand Danois. Detta arbete kallas för finmappning och innebär att andra genmarkörer som är lokaliserade mycket närmare varande på ett mer snävt område i arvsmassan används. Slutligen när området är inringat så kommer det att sekvenseras, vilket innebär att ordningen på kvävebaserna i arvsmassan i detta område bestäms. Vi har egentligen inga exakta tidsangivelser hur lång tid detta kommer att ta, men vi hoppas på definitiva resultat under 2011. Detta arbete utförs i Uppsala av genetikerna Göran Andersson, Susanne Björnerfeldt och Jennifer Meadows. Fram tills dess är vi fortfarande mycket intresserade av få tillgång till fler prover från Grand Danois, med och utan DCM enligt ovan. Viktigt utöver provet och underskrivet djurägarsamtycke är även att vi får tillgång till eventuell klinisk dokumentation, t.ex. journalkopior från veterinärkliniker och/eller ett ifyllt frågeformulär som vi använder oss inom projektet. Djurägarinformation/samtycke samt frågeformulär finns att nedladda på rasklubbens hemsida. Vi vill också påminna att det fortfarande finns medel avsatta till gratis obduktioner av Grand Danoishundar som avlidit/avlivats på grund av misstänkt DCM. Kontakta någon av oss nedan eller Monika Stavenborn om ni vill utnyttja denna möjlighet. Med anledning av ett ganska stort antal förfrågningar, vill vi klargöra att DCM hos Grand Danois sannolikt orsakas av andra gener än DCM hos Dobermann hundar. Detta innebär att det genetiska test som finns kommersiellt tillgängligt för DCM hos Dobermann INTE kan användas på ett meningsfullt sätt hos Grand Danoishundar. Slutligen vill vi tacka alla er hundägare som ställt upp med era hundar och deltagit i projektet.

Professor Jens Häggström
VMD Katja Höglund
SLU, Uppsala

Lägesrapport om LUPA projektet 2009

LUPA projektet rörande dilaterad kardiomyopati (DCM) förlöper bra. Detta projekt omfattar inte bara Grand Danois utan även Newfoundland, Doberman, och Irländsk varghund. Den gren av DCM projektet som har kommit längst i dagsläget är Doberman, följt av Newfoundland. Grand Danis och Irländska varghundsgrenarna har kommit ungefär lika långt. Det som fram för allt bidragit till hur lång de olika rasgrenarna inom DCM projektet har kommit är hur omfattande provinsamling som skett INNAN LUPA projektet startade. Få prover var insamlade från Grand Danois och Irländska varghundar innan projektet startade och därför är dessa två rasgrenar lite efter de andra två.

Vi tycker att arbetet inom Grand Danoisgrenen har hittills förlöpt bra. Projektet kräver initialt 50 hundar med konstaterad DCM samt 50 friska hundar (>6-7 års ålder utan tecken på DCM), av vilka inga av hundarna får dela en förälder. Vi har i dagsläget omkring 35 hundar med DCM och ungefär samma antal friska hundar där ingen av hundarna delar en förälder. Vi behöver sålunda FLER PROVER från fall med konstaterad DCM samt fler prover från gamla friska hundar (>6-7 års ålder utan tecken på DCM).

Det har totalt insamlats över 200 prover, mycket tack vare Monica Stavenborns fantastiska insats i projektet. Många av de provtagna hundarna är emellertid unga och det är därför inte känt om, och i så fall, vid vilken ålder de kommer att utveckla DCM. Dessa prover är emellertid väldigt värdefulla i ett senare skede av projektet när prover från många hundar behövs för att studera misstänkta gener mer i detalj. Under hösten har två veterinärstudenter kontaktat många av ägarna till de provtagna hundarna för att följa upp vad som hänt med dem sedan provet togs. De är nästan färdiga med sin rundringning och beskriver för oss hur trevliga och hjälpsamma alla ägare har varit. Vi är mycket tacksamma för den hjälpen och hoppas att det är i sin ordning att vi kan få samma hjälp i framtiden om vi skulle behöva göra en ny uppföljning. Vi behöver komplettera befintligt material med blodprover från gamla friska hundar (över 8 år) samt hundar med verifierad klinisk DCM.

Dessa prover är emellertid väldigt värdefulla i ett senare skede av projektet när prover från många hundar behövs för att studera misstänkta gener mer i detalj. Under hösten har två veterinärstudenter kontaktat många av ägarna till de provtagna hundarna för att följa upp vad som hänt med dem sedan provet togs. De är nästan färdiga med sin rundringning och beskriver för oss hur trevliga och hjälpsamma alla ägare har varit. Vi är mycket tacksamma för den hjälpen och hoppas att det är i sin ordning att vi kan få samma hjälp i framtiden om vi skulle behöva göra en ny uppföljning.

Vi är också glada för att en molekylärgenetiker anställts på heltid för att enbart arbeta inom DCM projektet. Hon heter Susanne Björnerfeldt och finns stationerad i Uppsala. Hon är redan sedan en lång tid tillbaka inblandad i DCM projektet, hon har bland annat sorterat upp alla Grand Danoisproverna och upprättat en databas över provtagna hundar. Hon kommer under hösten arbeta mest med DCM hos Newfoundland, men i och med att vi börjar närma oss det nödvändiga antalet hundar kommer hon att arbeta mer med Grand Danois . Vidare är vi mycket nöjda över att Grand Danoisgrenen av DCM projektet har expanderat och omfattar numera inte bara de nordiska länderna utan även fram för allt Tyskland (Dr. Jan-Gerd Kresken, Dr. Ralph Wendt och Dr. Gerhard Wess) och Storbritannien (Dr. Joanna Dukes-MacEwan och Dr. Hannah Copeland). Projekten i bägge dessa länder sker givetvis i samarbete med uppfödare och nationella rasklubbar. Sedan en månad tillbaka är även en Amerikansk gren av LUPA projektet på väg att startas upp I samarbete med Amerikanska Grand Danoiskubben. Denna gren leds av Dr Mark Oyama och Dr. Kathryn Meurs. Vi är mycket glada över detta stora internationella intresse och engagemang.

Det är vår förhoppning att kunna utföra den initiala screeningen efter sjukdomsgener (den så kallade “genome wide association” analysen) under 2010. Förhoppningsvis förlöper vidare analyser enligt planen och vi hoppas att kunna rapportera intressanta resultat därefter. Fram tills dess är vi mycket intresserade av få tillgång till prover Grand Danoishundar, de med DCM samt från gamla hundar utan DCM. Viktigt utöver provet och underskrivet djurägarsamtycke är även att vi får tillgång till eventuell klinisk dokumentation, t.ex. journalkopior från veterinärkliniker och/eller ett ifyllt frågeformulär som vi använder oss inom projektet. Djurägarinformation/samtycke samt frågeformulär finns att nedladda på rasklubbens hemsida. Slutligen vill vi påminna att det fortfarande finns medel avsatta till gratis obduktioner av Grand Danoishundar som avlidit/avlivats på grund av misstänkt DCM. Kontakta någon av oss nedan eller Monika Stavenborn, e-post kennelkingsize@telia.com tfn 08-582 444 30, om ni vill utnyttja denna möjlighet.

Jens Häggström
Katja Höglunde-post jens.haggstrom@kv.slu.se
e-post katja.hoglund@afb.slu.se, tfn 018-67 21 18