Statuter

Då SGDK under flera år sett en ökning av hjärtsjukdom, främst dilaterad cardiomyopati, hos Grand Danois, beslutades 2004 att instifta SGDKs Hjärtfond. Fondens syfte är att kunna möjliggöra fler obduktioner av Grand Danois då det är den enda absolut säkra diagnosalternativet. Klubbens ambition är naturligtvis att så småningom, med bl a hjälp av obduktionsresultaten kunna göra en kartläggning av förekomst av cardiomyopati hos vår ras. Huvudansvarige för detta projekt är professor Jens Häggström, SLU i Uppsala. Vi är glada för att SKK tror på detta projekt och därför lovat att förvalta fondens medel.

Fondens stadgar:

§ 1. Fondens ändamål är att stödja medlemmar i SGDK för att möjliggöra obduktion av så många Grand Danois som möjligt.

§ 2. Ersättningsbar obduktion är den där dödsfallet ej är orsakat av olyckshändelse eller dylikt.

§ 3. Ersättning för obduktion utbetalas med 50% av obduktionskostnaden mot
uppvisande av intyg/utlåtande samt kvitto.

§ 4. Fondens kapital och avkastning får användas för ändamålen. SGDK skall aktivt verka för att medel tillförs fonden så att den långsiktigt skall kunna verka.

§ 5. Fondens tillgångar förvaltas av Svenska Kennelklubben. SKKs postgiro 1177-5 skall användas och medel till fonden skall märkas ”SGDKs Hjärtfond”.

§ 6. Fondens medel kan disponeras när fonden uppgår till minst 20 000 kronor. Vid beslut om utdelning skall en representant från SKK och en representant från SGDKs styrelse ingå.

§ 7. Om fonden upplöses skall kvarvarande medel disponeras på så sätt att fondens ändamål bäst tillgodoses. Beslut härom fattas av SKK Centralstyrelse.

§ 8. Förslag till ändring av stadgan skall anmälas till SGDKs styrelse som i samråd med SKK fattar beslut om eventuell stadgeändring.

Styrelsen har beslutat att låta det innestående beloppet från SGDKs Hundfond, som funnits och varit orört i många år, tillfalla Hjärtfonden där det anses kunna komma till större nytta.

Fondens logotyp har utformats av den kända illustratören Ursula Wilby, främst känd för sina kåserier och teckningar i SKKs medlemstidning Hundsport.

SGDK