Organisation

Svenska Grand Danoisklubben, SGDK, är en så kallad specialklubb, direkt underställd Svenska Kennelklubben, SKK. Det innebär bland annat att vi är en remissinstans till SKK i många frågor som rör ämnet hund inom SKKs ramar. Vidare har vi som specialklubb rätt att arrangera officiella utställningar där resultaten registreras hos SKK och kan resultera i många fina titlar och championat.

SGDK’s plats i Hierarkin framgår enligt detta organisationsschema