Typstadgar för specialklubb inom SKK-organisation
Svenska Grand Danoisklubben (SGDK)

Antagna den 20160319 Fastställda SKK/FK 20160414 Gällande från 20160414
Inledning
Svenska Kennelklubben (SKK) – hundägarnas riksorganisation – är det centrala organet för de ideella föreningar länsklubbar, specialklubbar, verksamhetsklubbar, ungdomsklubb och genom särskilt tecknade avtal anslutna klubbar, i fortsättningen benämnda medlemsorganisationer.
Svenska Grand Danoisklubben (SGDK) ingår som specialklubb i SKK och ska som sådan arbeta för SKK och medlemsorganisationernas gemensamma mål med den i specialklubben ingående rasen.
SGDK:s verksamhet omfattar den rasen för vilka delegering från SKK:s Centralstyrelse erhållits. Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer.
I den mån stadgar för SGDK strider mot SKK:s stadgar gäller stadgar för SKK.
§ 1 Mål
För Svenska Grand Danoisklubben (SGDK), nedan benämnd klubben, gäller det för SKK:s medlemsorganisationer gemensamma målet, att kontinuerligt skapa goda förutsättningar för hunden, hundägaren och hundägandet genom att:
* Att väcka intresse för och främja avel av mentalt och fysiskt sunda och exteriört fullgoda rashundar.
* Att bevara och utveckla rasens specifika egenskaper och verka för utveckling av dressyr och praktiskt bruk av denna ras.
* Att informera och sprida kunskap om hundens beteende, dess fostran, utbildning och vård.
* Att bevaka och arbeta med frågor som har ett allmänt intresse för hundägaren och hundägandet.
* Att skapa och vidmakthålla goda relationer mellan omvärlden och hundägaren och hundägande.
§ 2 Verksamhet
För att nå det uppsatta målet ska klubben:
1. Informera och sprida kunskap om SKK och Svenska Grand Danoisklubben – dess mål, organisation och arbetsformer. 2. Informera om till klubben hörande ras och dess användningsområden.
3. Lämna information och råd i avelsfrågor i enlighet med av SKK upprättade riktlinjer.
4. Aktivt följa den kynologiska utvecklingen för klubbens ras inom och utom landet.
5. Utbilda hundägare och hundar så att hundarnas rasspecifika egenskaper kan komma till användning.
6. Anordna utställningar och tävlingar i enlighet med SKK:s bestämmelser.
7. Stödja och medverka i SKK:s forskningsarbete.
8. Delta i samråd inom och utom SKK-organisationen.
§ 3 Medlemskap
Enskild person kan bli medlem i SGDK. Styrelsen beviljar medlemskap. Beslutet om medlemskap kan inom ett år upphävas av SKK:s Centralstyrelse.
Ungdomsmedlem är medlem som ansluter sig genom Sveriges Hundungdom. Ungdomsmedlem har samma rättigheter och skyldigheter som fullbetalande medlem. Varje medlem har rösträtt från det år under vilket han/hon fyller 16 år.
Medlem ska följa klubbens stadgar, utfärdade regler och riktlinjer. Medlem ska också i enlighet med beprövad erfarenhet vårda de hundar han/hon har tillsyn över, så att någon befogad anmärkning mot hundhållningen inte kan göras av kennelkonsulent eller annat behörigt kontrollorgan. Medlem som bedriver uppfödning och försäljning av hundar eller mottar hundar till inackordering, dressyr eller trimning ska särskilt följa SKK:s regler i dessa avseenden och underkasta sig den kontroll som SKK och myndigheter föreskriver.
Person anställd inom någon del av SKK-organisationen kan inte väljas som ledamot eller suppleant av styrelse, kommitté eller motsvarande för den del av organisationen anställningen avser. Sådan person kan inte heller väljas som delegat till Kennelfullmäktige.
Årsmötet kan, efter förslag från styrelsen, kalla den som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften till hedersmedlem.
Medlemskap upphör om medlem begär sitt utträde ur klubben, inte inom föreskriven tid betalar sin medlemsavgift eller blir utesluten ur någon del av SKK-organisationen i enlighet med stadgar för SKK. Medlem som uteslutits kan inte åter antas som medlem utan tillstyrkan från SKK:s Disciplinnämnd.
§ 4 Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av ordinarie årsmöte. Om flera personer i samma familjehushåll är medlemmar i klubben behöver endast en av dessa betala hel medlemsavgift. Övriga medlemmar betalar av årsmötet fastställd familjemedlemsavgift. Familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer.
Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift men har samma rättigheter och skyldigheter som helbetalande medlem.
§ 5 Verksamhetsår och mandatperiod
Klubbens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår. Med mandatperiod avses i dessa stadgar för de personer som väljs enligt stadgarna: från det årsmöte, vid vilket valet skett, till och med nästa årsmöte eller till och med det årsmötet som mandatperioden avser.
§ 6 Organisation
Klubbens angelägenheter sköts av årsmöte och en av årsmötet vald styrelse.
För bedrivande av lokal verksamhet kan aktivitetsgrupper bildas efter beslut av medlemmar inom ett lokalt område och efter godkännande av klubbstyrelsen. Styrelsen beslutar om aktivitetsgruppens organisation och arbetsformer.
§ 7 Årsmöte
Moment 1 Inledning
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen för före mars månads utgång.
Extra årsmöte ska hållas på kallelse av styrelsen, eller när klubbens revisorer så begär, eller minst en fjärdedel av klubbmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet mål.
Om extra årsmöte begärts ska detta hållas inom 60 dagar.
Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom klubbens publikation, på klubbens hemsida, via e-post eller på likvärdigt sätt.
Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen.
Moment 2 Dagordning
Ordinarie årsmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av vice ordförande. Årsmötet av slutas av styrelsens ordförande eller, om denne inte är närvarande, av årsmötesordföranden.
Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:
1. Justering av röstlängden.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Styrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justerare som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet. De valda justerarna är dessutom rösträknare.
5. Beslut om närvaro- och yttranderätt förutom av klubbens medlemmar.
6. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
7. Fastställande av dagordningen.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse, balans- och resultatredovisning, redogörelse för arbetet med avelsfrågor samt revisorernas berättelse.
9. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
10. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit till styrelsen.
11. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
12. A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan.
B. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår.
C. Beslut om styrelsens förslag till rambudget.
13. A. Beslut om antalet ordinarie ledamöter samt suppleanter
B. Val av ordförande, ordinarie ledamot och suppleant i styrelsen enligt § 8 samt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
14. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i dessa stadgar.
15. Val av valberedning enligt § 10 i dessa stadgar.
16. Beslut om omedelbar justering av punkterna 13 – 15.
17. Övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 15 januari anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende ska vara skriftligt. Till ärendet ska styrelsen för behandling på årsmötet avge utlåtande och lämna förslag till beslut.
Väcks vid ordinarie årsmöte förslag i ett ärende som inte finns medtaget under punkt 17 kan, om årsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Moment 3 Röstning
Vid årsmötet har varje medlem yttrande- förslags- och rösträtt från det under vilket han/hon fyller 16 år.
Röstning med fullmakt får inte ske.
Röstning ska som regel ske öppet. Röstning vid val ska ske med slutna sedlar om någon begär detta. I annat ärende än val kan röstning ske med slutna sedlar om någon så yrkar och om mötet så beslutar.
Som mötets beslut gäller den mening som får flest röster utom i fråga där annat stadgas. För beslut fordras enkel majoritet av de avgivna rösterna. Vid lika röstetal i ärende där röstning sker öppet gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande under förutsättning att denne är medlem. I annat fall avgörs ärendet genom lottning. Om röstetalet vid röstning med slutna sedlar, blir lika avgörs ärendet genom lottning.
Eventuell reservation mot mötets beslut i ett ärende ska lämnas skriftligt. Den underskrivna reservationen ska lämnas till mötesordförande och av denne anmälas innan mötet förklaras avslutat.
Moment 4 Närvarorätt med mera
Vid årsmötet äger följande personer rätt att närvara och att yttra sig men inte rätt att delta i beslut. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.
* Årsmötets ordförande
* Ledamot och suppleant i SKK:s Centralstyrelse eller annan av Centralstyrelsen utsedd person. * SKK:s verkställande direktör.
* Av årsmötet utsedda revisorer och revisorssuppleanter.
Är någon av ovannämnda personer vald medlem gäller för denne samma som för annan vald medlem.
Moment 5 Motioner och ärenden
Motion som medlem önskar få behandlad vid ordinarie årsmöte ska skriftligen och undertecknad avlämnas till styrelsen senast 15 januari före ordinarieårsmöte.
Styrelsen ska med eget yttrande överlämna motionen till årsmötet.
Om det vid ordinarie årsmöte väcks förslag i ett ärende som inte finns upptaget under punkt 17, övriga ärenden kan, om mötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men inte till beslut.
Vid extra årsmöte får endast ärende som angetts i kallelsen tas upp till beslut.
Moment 6 Kostnader
1. Klubben svarar för samtliga kostnader för personer enligt § 7 moment 4 vid ordinarie och extra årsmöte. 2. SKK svarar för samtliga kostnader för av SKK utsedda representanter.
3. Är någon av dessa medlemmar gäller för denne samma som för annan medlem.
§ 8 Styrelse
Förvaltningen av klubbens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse.
Moment 1 Styrelsens organisation
* Styrelsen består av ordförande och fyra, sex eller åtta ordinarie ledamöter samt minst en eller högst fyra suppleanter. * Ordinarie årsmöte väljer ordförande för ett år, övriga ledamöter för två år samt suppleanter för ett år.
*Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid årsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av årsmötet.
Endast den som är medlem i klubben kan väljas till ordinarie ledamot och suppleant. *Styrelsen utser inom sig vice ordförande samt inom eller utom sig sekreterare och kassör.
Styrelsen har rätt att adjungera person eller personer. Denne eller dessa har yttranderätt men inte rätt att delta i beslut.
* Styrelsen utser inom eller utom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna klubbens firma.
* Styrelsen får inom sig utse ett arbetsutskott och inom eller utom sig kommittéer eller arbetsgrupper för att handlägga av
styrelsen angivna arbetsuppgifter.
* Styrelsen har rätt att anmäla person till SKK:s Centralstyrelse för utfärdande av temporärt tillträdesförbud- eller
tävlingsförbud.
* Styrelsen sammanträder efter kallelse från ordförande eller, vid förhinder för denne, från vice ordföranden.
* Styrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår.
* Vid styrelsesammanträde ska protokoll föras.
* Styrelsen är beslutför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av ledamöterna är närvarande vid sammanträdet.
Som styrelsens beslut gäller den mening som erhåller flest röster. Om röstetalet är lika gäller den mening som stöds av tjänstgörande ordförande.
Moment 2 Styrelsens uppdrag
Styrelsen ska, förutom vad som sägs i dessa stadgar, i stadgar för SKK och av SKK utfärdade regler och riktlinjer, bland annat:
* Ansvara för klubbens avelsfrågor.
* Bereda ärenden som ska behandlas av årsmötet.
* Verkställa av årsmötet fattade beslut och uppdrag.
* Ansvara för klubbens tillgångar, arkiv och korrespondens.
* Utse fullmäktigedelegater och suppleanter på två år till kennelfullmäktige.
* Avge verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning till ordinarie årsmöte.
* Senast åtta veckor före ordinarie årsmöte avlämna styrelsens verksamhetsberättelse med balans- och
resultaträkningar till revisorerna.
* Senast 7 dagar före ordinarie årsmöte ska verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning, ev. motioner
med styrelsens yttrade samt valberedningens förslag, finnas tillgängligt för medlemmar.
* Senast 30 dagar efter ordinarie årsmöte sända ett exemplar av klubbens verksamhetsberättelse med balans- och
resultaträkning samt revisorernas berättelse till SKK.
* Senast den 30 dagar efter ordinarie årsmöte till SKK lämna uppgifter om styrelsens sammansättning och om viktiga
funktioner utanför styrelsen.
* Skicka ett exemplar av protokoll från styrelsesammanträden och årsmöten till SKK.
* Upprätta program rörande tid och plats för utställningar, prov och tävlingar.
* Avge yttranden över ärenden som SKK hänskjutit till klubben.
* I övrigt sköta klubbens angelägenheter.
§ 9 Revisorer
Klubbens balans- och resultaträkning samt styrelsens förvaltning av klubbens angelägenheter ska årligen granskas av de av årsmötet utsedda revisorer.
Revisorer och revisorsuppleanter väljs för en tid av ett år. Med ett år menas tid från det årsmötet då val skett till och med därpå kommande ordinarie årsmöte.
Klubbens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning ska överlämnas till revisorerna senast åtta veckor för ordinarie årsmöte. Revisorernas berättelse ska vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före ordinarie årsmöte.
Ordinarie revisorer har rätt att begära få närvara vid styrelsens sammanträde. Ordinarie revisorer ska få protokoll från styrelsens sammanträden. Revisorerna har rätt att yrka att ett extra årsmöte ska hållas.
§ 10 Valberedning
Av årsmötet utsedd valberedning ska förbereda de val som stadgemässigt ska ske vid ordinarie årsmöte.
Valberedningen ska bestå av tre ledamöter varav en sammankallande. Mandatperioden för sammankallande ska vara ett år och för övriga ledamöter två år. Sammankallande samt en ledamot ska väljas vid varje årsmöte.
Efter beslut från styrelsen kan valberedningen beredas tillfälle att närvara vid styrelsesammanträde.
Valberedningens sammankallande ska få protokoll från styrelsens sammanträden.
§ 11 Protokoll
Protokoll ska föras vid årsmöte samt vid styrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlats och de beslut som fattats och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare.
Protokollen ska vara tillgängliga för medlemmar.
Protokollen ska arkiveras på betryggande sätt.
§ 12 Disciplinärenden
För disciplinärenden och dessas handläggning gäller stadgar för SKK.
§ 13 Force majeure
Om klubben på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin klubbverksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang.
Klubben har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader.
Klubbens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till SKK:s Centralstyrelsen. På motsvarande sätt har klubben rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften.
Klubben svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald, tjänsteman eller funktionär inom klubben som fattat beslut om sådant evenemang svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.
§ 14 Stadgeändring
Förslag till ändring av dessa stadgar ska handläggas enligt § 7, mom. 3, punkt 17. Beslut om ändring av stadgarna fattas av årsmötet.
För sådant beslut krävs antingen att det stöds av tre fjärdedelar av de medlemmar som deltar i beslutet vid ett ordinarie årsmöte eller att likalydande beslut fattas med enkel majoritet vid två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie.
Klubbens stadgar jämte ändring av dessa ska fastställas av SKK:s Centralstyrelse.
§ 15 Upphörande av klubben
Beslut att hos SKK:s Centralstyrelsen begära få upphöra som specialklubb i SKK fattas vid årsmöte.
För att beslut om upplösande av klubben ska vara giltigt ska detta ha fattats av två på varandra följande årsmöten, varav minst ett ordinarie, och på det senare årsmötet ha stötts av minst tre fjärdedelar av de röstande.
Upplöses klubben som medlemsorganisation i SKK ska klubbens tillgångar och arkiv överlämnas till SKK att användas på sätt som sista fullmäktigemötet beslutat i enlighet med dessa stadgars mål- och verksamhetsparagrafer 1 och 2.